Podpora Združenja lesne in pohištvene industrije

1625

Za podporo, vsebine in pomoč pri kreiranju portala lesindom.eu se zahvaljujemo Združenju lesne in pohištvene industrije (ZLPI), vsem članom, posebno vodstvu, da so nam omogočili možnost za nastop in uveljavitev na trgu. ZLPI sodeluje pri projektu LESinDOM v smislu spodbujanja članov ZLPI k promociji slovenske lesne industrije in njenih izdelkov tako doma kot v tujini. Podpora ZLPI je vidna tudi skozi sodelovanje pri oblikovanju strategije projekta LESinDOM v delu, ki je pomemben za člane združenja.

O Združenju lesne in pohištvene industrije

Združenje lesne in pohištvene industrije (ZLPI) skupaj z državo ustvarja poslovno okolje za lesnopredelovalno panogo in poslovne priložnosti za člane združenja. Spodbuja usposabljanje in razvojne dejavnosti članov, omogoča povezovanje v sekcije in sodelovaje z mednarodnimi organizacijami.

Alojz Burja
Alojz Burja, LIP Bled, Predsednik Upravnega odbora ZLPI
Igor Milavec2
Igor Milavec, Direktor ZLPI

Cilji in plani ZLPI

Cilji ZLPI so doseči čim večjo predelavo slovenskega lesa do čim višje stopnje v Sloveniji, izboljšanje konkurenčnosti in povečevanje prodaje članov ter dvig dodane vrednosti na zaposlenega nad 30.000 EUR in zagotavljanje sprejema za panogo ustrezne zakonodaje in sodelovanja članov v razvojnih ter izobraževalnih projektih.

1. cilj: Predelava slovenskega lesa v Sloveniji do čim višje stopnje.
ZLPI je leta 2008 zastavilo pobudo »Gozd in les za trajnostni razvoj Slovenije«, s katero še vedno izvaja sistematične aktivnosti za okrepitev samostojne gospodarske politike za lesnopredelovalno panogo. Z vzpostavitvijo Direktorata za lesarstvo na MGRT julija 2015 je bil ta cilj tudi formalno dosežen. Sedaj bo potrebno pripraviti še program dejavnosti, ki bodo omogočile čim večjo predelavo lesa v Sloveniji do čim višje stopnje.

Plani:

 • Skupaj z Direktoratom za lesarstvo oblikovati prednostne potrebe gospodarstva in jih zapisati v akcijski načrt Les je lep.
 • Nadaljevati s spodbudami na MGRT in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za zastavitev usklajene gospodarske politike za celoten gozdno-lesni sektor, s poudarkom na prestrukturiranju lesnopredelovalnih podjetij.
 • Okrepitev prizadevanj za pridobitev tujega kapitala.

2. cilj: Izboljšanje konkurenčnosti članov ZLPI in dvig dodane vrednosti na zaposlenega nad 30 000 EUR
Doseganje konkurenčnosti članov ZLPI je temeljni cilj ZLPI, ki obsega vse elemente poslovanja. ZLPI skrbi predvsem za sprejem ustrezne zakonodaje in za pospešitev razvojnih dejavnosti v podjetjih.
Glede na stroške dela v Sloveniji postaja 30 000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega že spodnja meja za pozitivno in razvojno aktivno poslovanje podjetij.

Plani:

 • Na osnovi razvojnih načrtov podjetij oblikovati projekte za skupine podjetij, kakor tudi ponudbo podpornih storitev pri izvedbi individualnih razvojnih dejavnosti podjetij. S tem namenom bodo oblikovani projekti tudi za razpise v sklopu državne Strategije pametne specializacije.
 • Omogočiti zainteresiranim podjetjem vključevanje v mednarodne projekte, financirane iz programa Horizont 2020, s poudarkom na »SME instrument«.
 • Spodbujanje aktivnosti za okrepitev financiranja Eko sklada in za okrepitev njihovega deleža sredstev za izdelke iz lesa.

3. cilj: Povečanje prodaje članov ZLPI
Povečevanje prodaje doma in v tujini je osnova za okrepitev poslovanja podjetij in njihovih razvojnih dejavnosti.

Plani:

 • Načrtujemo dolgoročen sistematičen pristop, predvsem na osnovi raziskav trga in večletnega nastopanja na izbranih sejmih.
 • Pridobiti podporo države za skupinske in individualne nastope podjetij na sejmih. Letos bodo izvedene tri delegacije na EXPO Milano 2015.
 • V letu 2015 bo organiziran skupni sejemski nastop na sejmu 100% Design London. Zbrani bodo tudi interesi podjetij za sejme v letu 2016 kot osnova za program sofinanciranja skupnih sejemskih nastopov v 2016 pri SPIRIT Slovenija.
 • Organizirane bodo vhodne delegacije – letos bo največ stikov s kitajskimi in italijanskimi poslovneži.
 • V sodelovanju s SPIRIT-om je bil v začetku leta 2015 izdan nov katalog s predstavitvijo zainteresiranih članov ZLPI.
 • V načrtu je izdelava panožnega portala.

4. cilj: Zagotavljanje sprejema za panogo ustrezne zakonodaje
Doseganje za panožna podjetja čim ugodnejše zakonodaje je ključnega pomena za njihovo konkurenčnost.

Plani:

 • V letu 2015 je prednostna naloga doseči sprejetje za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodnega Zakona o upravljanju gozdov v lasti RS, ki bo po letu 2016 nadomestil dosedanji dvajsetletni koncesionarski model. Zakon naj bi omogočal čim boljšo oskrbo predelovalcev lesa v Sloveniji, sklepanje dolgoročnih pogodb in posledično maksimiranje predelave lesa v Sloveniji. Spodbudil pa naj bi tudi ureditev trga z lesom iz zasebnih gozdov, ki predstavljajo okrog 80 % vseh slovenskih gozdov.

5. cilj: Sodelovanje v razvojnih projektih in okrepitev izobraževanja zaposlenih
Izboljšanje konkurenčnosti z izvedbo razvojnih projektov in z rednim izobraževanjem zaposlenih v sodelovanju z razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami je bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti podjetij.

Plani:

 • Prijave na javne razpise za razvojne dejavnosti pomenijo pomemben pospešek razvojnih dejavnosti v podjetjih. S tem namenom bo ZLPI v povezavi z Lesarskim grozdom, Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete ter z drugimi domačimi in tujimi partnerji podprlo člane ZLPI pri vključevanju in sodelovanju v razvojnih projektih. Pospeševali bomo posodobitev informacijskih sistemov in modernizacijo proizvodnih tehnologij.
 • Kandidirali bomo tudi na naslednji javni razpis za izobraževanje zaposlenih, kot nadgradnja avgusta 2015 zaključenega Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu oziroma KOCles.
 • Običajno močno zastopana usposabljanja za rabo tujih jezikov, zaradi vedno večjega deleža izvoza. S področja panožno strokovnih znanj prevladujejo usposabljanja za obvladovanje lesno obdelovalne CNC tehnologije ter programskih orodij za konstruiranje in oblikovanje pohištva. Pomemben del predstavljajo tudi usposabljanja za razvoj kompetenc s področja komunikacijskih in organizacijskih veščin, v tem sklopu pa še posebej izstopajo usposabljanja za razvoj prodajnih veščin.

Direktor ZLPI: Igor Milavec
Predsednik Upravnega odbora: Alojz Burja, LIP Bled
Podpredsednik Upravnega odbora: Franc Zupanc, Alples
Vir: https://www.gzs.si/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije