EKO SKLAD, j.s., še razpisuje nepovratne subvencije za leseno stavbno pohištvo

2215

Do nepovratnih sredstev Eko sklada ob zamenjavi starih, dotrajanih oken z novimi, lesenimi so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani, oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo oken ali vrat na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003. Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw – 1,1 W/m 2K, s troslojno zasteklitvijo, ter toplim distančnikom. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže. Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin. Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del, v nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do subvencije.

Dokumentacija pred pričetkom del
Pred zamenjavo oken je potrebno na Eko sklad posredovati:

  • izpolnjeno vlogo 29SUB-OB15 (namen E), ki jo najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si,
  • originalen, veljaven predračun, na katerem mora biti navedeno število oken, dimenzije, ter tipi oken in način vgradnje (RAL montaža),
  • slike oken, ki bodo v naložbi zamenjana,
  • kopijo gradbenega dovoljenja,
  • kulturno varstveno soglasje, v kolikor je objekt pod spomeniškim varstvom.

Dokumentacija po zaključku naložbe
Po zaključku naložbe je potrebno na Eko sklad posredovati:

  • originalni račun,
  • slike zamenjanih oken (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu),
  • slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken),
  • slike posnete med vgradnjo lesenih oken, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji),
  • potrdilo o plačilu celotnega računa.

 

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=105

Vir: inles.si